2018-03-08
بازی های ویدیویی برای کودکان بیش فعال

کودکان بیش فعال بازی های ویدیویی نکنند!

آیا بازی های ویدیویی کودکان بیش فعال را بدتر می کند؟ بازی کردن بازی های ویدیویی مثل فیلم می باشد و بسیار لذت بخش است. آیا […]