2016-07-23
پانیک

حملات هراس یا پانیک

پانیک یا حمله هراس یکی از ترسناک ترین اختلالات اضزابی در بیماریهای روانپزشکی می توان نام برد ولی آگاهی از ماهیت بی خطر بسیار مفید است