2018-01-18
مقایسه صبوری زنان و مردان

چرا زنان صبورتر از مردان هستند؟

آیا واقعا زنان صبورتر از مردان هستند؟ در مطالعات اخیر ثابت شده که از لحاظ بیولوژیکی صبوری زنان از مردان بیشتر است.