2016-07-28

روابط عاطفی

روابط عاطفی خوب در زوجین می تواند باعث بهبود وعمیق شدن رابطه کاهش تنش وکاهش خرده گیری وخشم وبهتر شدن کیفیت رابطه جنسی گردد.