2019-07-18
متخصص اعصاب وروان

کار متخصص اعصاب وروان چیست؟

متخصص اعصاب وروان همان روانپزشک می باشد و با گذراندن مراحل وکسب علمی توانایی روانکاوی را می تواند کسب کند ومی تواند داروی مناسب را تجویز کند.
2019-07-19
درمان رفتاردرمانی وشناخت درمانی

رفتاردرمانی و شناخت درمانی

رفتاردرمانی و شناخت درمانی درکنار دارو درمانی ،جز درمانهای تکمیلی وکاملی ست که با همکاری مراجع در اتاق درمان ،درمان را به جلو میبرد.