2019-09-05
نیازعاطفی

نیازعاطفی زوج در رابطه

نیازعاطفی در زوج علاوه براشتراکاتی که دارد در جنبه هایی متفاوت است واین تفاوت نیاز می تواند باعث گردد که گاها منجر به سوتفاهم در رابطه گردد.