2019-09-13
رسانه وروانپزشکی

رسانه وروانپزشکی

رسانه وروانپزشکی دارای تاثیر بزرگی بر روی یکدیگر هستند همانطور که در سینما همواره از اختلالات روانپزشک نام برده شده رسانه می تواند بنقش پررنگی بازی کند