2016-09-07
روان درمانی

درمان در اختلالات روانپزشکی

در مانهای روانپزشکی  در واقعه درمان مشکلاتی با علل چند گانه محیطی ژنتیک ویا ارثی وعلتهای شناختی یا تفسیری در مورد بیماری است بیمار در واقع […]