2016-08-25
اضطراب

فرهنگ تعارف یا مهر طلبی

تعارفی بودن یا مهر طلبی یکی از شاخصه ها وخصوصیات مشخصه وبرجسته فرهنگ ایرانی ما است ما از دیر باز به عنوان مردمی تعارفی  در نزد […]
2020-01-31
امیدوار

امیدواری

همه انسانها زمانی احساس نامیدی وناتوانی در برابر مشکلات زندگی را تجربه می کنند .از طریق تغییر در نگاهمان می توانیم به خود اعتماد بیشتری کنیم و امیدوار بمانیم.