2018-11-30
روان تنی چیست

روان تنی چیست؟

منظور از اختلال روان تنی یا سایکوسوماتیک چیست؟ واژه سایکو سوماتیک یا اختلال روان تنی در واقع همان بیماری فیزیکی است. حتی ممکن است بدتر هم […]