2017-08-24
چگونگی برخورد با کودک قلدر

با کودک قلدرتان چه کنید؟

با یک کودک قلدر چه باید کرد؟ چه رفتارها و رویکردهایی باید با این کودکان در پیش گرفت؟