2019-06-20
ر'خودکشی بی معنایی پوچی روانپزشک خوب' وز مرگی

خودکشی یا بی معنایی در زندگی

خودکشی پاسخی به حس پوچی بی معنایی روز مرگی ویا خشم عمیقی است که به سمت فرد باز گشته است وپاسخی به خشم ونامیدی نسبت به جامعه است