2016-06-28
روان‌درمانی اختلالات روانی

روند درمان اختلالات روانی چگونه است؟

روند درمان اختلالات روانی چگونه است؟ اختلالات روانی مثل وسواس، افسردگی، اضطراب، توهم و هذیان باید به موقع و زود هنگام درمان شوند وگرنه درمان را […]
2019-07-18
رواندرمانی

روانکاوی ورواندرمانی

روانکاوی ورواندرمانی دو پایه اصلی در درمانهای غیر دارویی توسط روانپزشک ،روانکاو است شناخت تفاوتها ومعایب وفواید هریک بسیار مفید فایده است.
2019-07-25
تعریف درمان

تعریف درمان

تعریف درمان در درمان بیماریهای روانپزشکی افزایش کارآمدی بیمار در سه جنبه اجتماعی ،بین فردی وشغلی است وافزایش حس رضایت بیمار از خود وزندگی وکاراییش است.