2019-06-07
چگونه تشخیص دهیم که کدام درمان برای یک مراجع روانپزشک مناسب تر است
2019-07-18
متخصص اعصاب وروان

کار متخصص اعصاب وروان چیست؟

متخصص اعصاب وروان همان روانپزشک می باشد و با گذراندن مراحل وکسب علمی توانایی روانکاوی را می تواند کسب کند ومی تواند داروی مناسب را تجویز کند.