2019-06-07
چگونه تشخیص دهیم که کدام درمان برای یک مراجع روانپزشک مناسب تر است
2019-07-18
متخصص اعصاب وروان

کار متخصص اعصاب وروان چیست؟

متخصص اعصاب وروان همان روانپزشک می باشد و با گذراندن مراحل وکسب علمی توانایی روانکاوی را می تواند کسب کند ومی تواند داروی مناسب را تجویز کند.
2019-07-18
رواندرمانی

روانکاوی ورواندرمانی

روانکاوی ورواندرمانی دو پایه اصلی در درمانهای غیر دارویی توسط روانپزشک ،روانکاو است شناخت تفاوتها ومعایب وفواید هریک بسیار مفید فایده است.
2019-07-25
تعریف درمان

تعریف درمان

تعریف درمان در درمان بیماریهای روانپزشکی افزایش کارآمدی بیمار در سه جنبه اجتماعی ،بین فردی وشغلی است وافزایش حس رضایت بیمار از خود وزندگی وکاراییش است.