2019-07-11
کنترل احساسات

نظر روانپزشک خوب در تهران در مورد کنترل هیجانات

دیدگاه روانپزشک خوب در تهران در مورد کنترل هیجانات و احساسات یک درمان کامل شناختی و هیجانی است که با آگاهی از بیولوژی مغزی در کنار روانکاوی انجام میشود. ن ر