2019-07-25
مشاور روانکاو

مشاور روانکاو

به نظر روانکاوی یکی از اصول بنیادی در درمان بیماریهای روانشناختی است، مشاور روانکاو فردی است که می تواند با مهارتهای لازم خود ضمن شناسایی عوامل تاثیر گذار باشد.