2016-07-28
پایان یک رابطه

سوگواری در پایان یک رابطه

سوگواری در پایان هر نوع رابطه عاطفی از الزامات بهبود در سلامت روان فرد است که دارای یک سری باید ها ونبایدها است چگونه پس از اتمام یک رابطه می توانیم با انجام یکسری اصوا وبایدها ونبایدها از روان خود محافظت کنیم تا بتوانیم در شرایط خوبی قرار بگیریم پس با انجام توصیه های روانپزشک خوب در تهران به خودمان کمک نماییم.
2019-07-11
کنترل احساسات

نظر روانپزشک خوب در تهران در مورد کنترل هیجانات

دیدگاه روانپزشک خوب در تهران در مورد کنترل هیجانات و احساسات یک درمان کامل شناختی و هیجانی است که با آگاهی از بیولوژی مغزی در کنار روانکاوی انجام میشود. ن ر
2019-08-29
صمیمیت

صمیمیت در روابط

صمیمیت در روابط عامل اصلی دوام ورضایت است وقتی این صمیمیت در رابطه ایجاد شود افراد از حس رضایت بالایی برخوردار خواهند بود وتداوم بیشتری رابطه خواهد داشت.