2019-08-26
مشکلات کودک

مشکلات کودک را چگونه شناسایی کنیم؟

افسردگی کودک ونحوه تشخیص افسردگی در کودکان بخاط اینکه کودک توانایی بیان احساسات خود را به درستی ندارد می تواند چالشی در درمان باشد.
2019-09-13
دیوانگی و جنون

دیوانگی و جنون

دیوانگی و جنون از اختلالات اصلی در بیماریهای روانپزشکی به شمار می رسد و اختلال به هیچ وجه جنبه ماورایی نداردو از اختلال در عملکرد ذهن ناشی می گردد.
2019-09-13
رسانه وروانپزشکی

رسانه وروانپزشکی

رسانه وروانپزشکی دارای تاثیر بزرگی بر روی یکدیگر هستند همانطور که در سینما همواره از اختلالات روانپزشک نام برده شده رسانه می تواند بنقش پررنگی بازی کند