2016-10-01

عاشق، چگونه می توان یک فرد را عاشق خودمان کنیم؟

عاشق وحسی که عشق بر می انگیزد تحت تاثیر چندین عامل هورمونی است این عوامل هورمونی دیر یا زود به سطح قبل باز می گردند