2017-07-13
روانشناسی نقاشی کودکان

روانشناسی نقاشی کودکان

روانشناسی نقاشی کودکان هم اغلب با بازی درمانی و خیلی دلایل خوب دیگری اشتباه می شود.
2017-11-19
روانشناسی رنگ در محیط

تاثیر رنگ ها روی روح و روان

روانشناسی رنگ ها : هر رنگی بسته به فرهنگ و شرایط دارای معنی متفاوتی می باشد. به عبارتی به گفته دکتر روانپزشک در روانشناسی رنگ ها […]