2019-08-24
سرد مزاجی

سرد مزاجی در روابط زناشویی

سرد مزاجی در روابط زناشویی را می توان یکی از عوامل ایجاد تنش وبحرانهای عاطفی وگاها عامل ایجاد طلاق عاطفی ویا حتی خیانت در رابطه نام برد.