2016-08-15

روابط جنسی

روابط جنسی در زوج ها نقش کلیدی ومهمی را بازی می کند وجود یک رابطه جنسی خوب می تواند بسیاری از تنش های روابط را تقلیل دهد.