2019-07-19
درمان رفتاردرمانی وشناخت درمانی

رفتاردرمانی و شناخت درمانی

رفتاردرمانی و شناخت درمانی درکنار دارو درمانی ،جز درمانهای تکمیلی وکاملی ست که با همکاری مراجع در اتاق درمان ،درمان را به جلو میبرد.