2017-07-06
نوروفیدبک

نوروفیدبک چیست؟

نوروفیدبک از نظر روانشناسی : نوروفیدبک با نام بایو فیدبک EEG یا electroencephalogram نیز شناخته شده است.