2019-06-23
افسردگی و تاثیراتش روی بدن

افسردگی چه تاثیری روی بدن دارد؟

افسردگی یکی از شایع ترین بیماری های روحی روانی در امریکا می باشد، که 26 درصد افراد بزرگسال را شامل می شود.