2018-03-18
مواردی که یک رابطه زناشویی را تهدید می کند!

با این نشانه ها رابطه شما در خطر است!

مواردی که یک رابطه زناشویی را تهدید می کند! در شروع یک رابطه زناشویی به نظر می رسد که تقصیرها را زوجین به گردن همدیگر بندازند.
2018-10-07
تفکرات مخرب رابطه زناشویی از نظر روانپزشک تهران

چه چیزهایی منجر به خراب شدن رابطه می شود؟

۹ تفکر مخرب از نظر روانپزشک تهران به قول روانپزشک تهران به عنوان یک عامل متقاعد کننده، همیشه روابط یک شبه خراب نمی شوند. بلکه این […]