2016-08-15

اختلال تمرکز ویاد گیری

مشکل اختلال تمر کز ویادگیری را می توان در چند گروه تقسیم کرد ۱ اختلال تمرکز وتوجه در کودکان این اختلال می تواند به صورت عدم […]