2017-04-27
کاریزما چیست؟

کاریزما چیست؟

اینکه تا به کسی می رسیم، و در نگاه اول شاید واژه ای بنام کاریزما به گوشتان بخورد، به چه معنیست؟!