2017-04-18
آیا درون گرا هستید؟!

آیا درون گرا هستید؟!

واژه درون گرا می تواند به توضیح و توصیف دو فرایند با بازتاب غیر رسمی بپردازد و دارای رویکردی تجربی باشد.