2019-07-19
درمان رفتاردرمانی وشناخت درمانی

رفتاردرمانی و شناخت درمانی

رفتاردرمانی و شناخت درمانی درکنار دارو درمانی ،جز درمانهای تکمیلی وکاملی ست که با همکاری مراجع در اتاق درمان ،درمان را به جلو میبرد.
2019-07-25
مشاور روانکاو

مشاور روانکاو

به نظر روانکاوی یکی از اصول بنیادی در درمان بیماریهای روانشناختی است، مشاور روانکاو فردی است که می تواند با مهارتهای لازم خود ضمن شناسایی عوامل تاثیر گذار باشد.