2018-05-24
اختلال شخصیت هیستریون یا ریاکارانه

چه کسانی اختلال رفتارهای نمایشی دارند؟

اختلال شخصیت نمایشی یا ریاکار چیست؟ افرادی که اختلال شخصیت هیستریون یا ریاکارانه دارند، معمولا به شیوه های بسیار احساسی و جالبی رفتار می کنند که […]