2016-09-26

چرارابطه های من همگی تبدیل به فاجعه های زندگیم میشود

رابطه وچگونگی ایجاد وحفظ ونگهداری یک رابطه می تواند نقش مهمی در سلامت عاطفی وبهبود وحس شادی در زوج گردد بنابراینهمواره باید به این امر توجه کرد.
2018-11-01
راه های جلوگیری از طلاق گرفتن

برای جلوگیری از طلاق چه کار کنیم؟

 کودکان در یک خانواده به اصطلاح هسته ای خیلی بهتر هستند، و در مقابل خانواده های بسیار زیادی هستند که شکست داشته اند. در حالی که […]
2019-09-19
اضطراب جدایی

اضطراب جدایی در کودکان

اضطراب جدایی یکی از مشکلات اساسی در سنین کودکی است ومی تواند باعث ایجاد اضطراب حتی در سنین بزرگسالی گردد روشهای ممانعت ومدارا را بایددانست
2019-10-04
خیانت

خیانت در روابط عاطفی

خیانت در روابط عاطفی می تواند بعلت عدم توجه به نیاز های طرف مقابل باشد ودر روابط عاطفی همیشه هر دو طرف باید در جهت محافظت از رابطه اقدام نمایند.