2016-08-31
تنهایی

مشکلات وترسهای جنسی

مشکلات وترسهای جنسی در زوجها وافراد جوان می تواند یکی از بحرا ن آفرینهای روابط زناشویی ومنبع ترسها ودلواپسیهای بزرگی در افراد می شود,مشکل زمانی پیچیده […]
2016-10-27

روانپزشک،چه زمانی به روانپزشک مراجعه کنیم؟

بسیاری از بیماران از ضرورت  نیاز به مراجعه به روانپزشک مطلع نیستند واین بخاطر سیر مزمن وموذیانه وآرام بسیاری از اختلالات روانپزشکی است . می توان […]