2016-08-31
تنهایی

مشکلات وترسهای جنسی

مشکلات وترسهای جنسی در زوجها وافراد جوان می تواند یکی از بحرا ن آفرینهای روابط زناشویی ومنبع ترسها ودلواپسیهای بزرگی در افراد می شود,مشکل زمانی پیچیده […]
2016-09-21
تنهایی

خود کشی

خود کشی ودر واقع فکر کردن ,تهدید واقدام به خود کشی سه مورد از مسائلی هست که مرتبا در روانپزشکی باآن روبرو می شویم ویکی از […]
2018-11-15
خودآزاری

خودآزاری چیست؟

خودآزاری منظور از خودآزاری هرگونه رفتاریست فرد به خودش آسیب برساند. معمولا راهی برای کمک و دست و پنجه نرم کردن با این مشکل هست. حداقل […]
2019-06-20
ر'خودکشی بی معنایی پوچی روانپزشک خوب' وز مرگی

خودکشی یا بی معنایی در زندگی

خودکشی پاسخی به حس پوچی بی معنایی روز مرگی ویا خشم عمیقی است که به سمت فرد باز گشته است وپاسخی به خشم ونامیدی نسبت به جامعه است