2016-08-31
تنهایی

مشکلات وترسهای جنسی

مشکلات وترسهای جنسی در زوجها وافراد جوان می تواند یکی از بحرا ن آفرینهای روابط زناشویی ومنبع ترسها ودلواپسیهای بزرگی در افراد می شود,مشکل زمانی پیچیده […]
2016-09-21
تنهایی

خود کشی

خود کشی ودر واقع فکر کردن ,تهدید واقدام به خود کشی سه مورد از مسائلی هست که مرتبا در روانپزشکی باآن روبرو می شویم ویکی از […]
2018-11-15
خودآزاری

خودآزاری چیست؟

خودآزاری منظور از خودآزاری هرگونه رفتاریست فرد به خودش آسیب برساند. معمولا راهی برای کمک و دست و پنجه نرم کردن با این مشکل هست. حداقل […]