2017-04-11
خودکارآمدی چیست؟

خودکارآمدی چیست؟

خودکارآمدی یا اعتماد به نفس که شناخته شده هم هست، یکی از مهمترین مدل های روانشناسی می باشد که در روانشناسی مثبت به اثبات رسیده است. […]
2017-05-11
اعتماد به نفس کاذب

اعتماد به نفس کاذب چیست؟

آیا فکر می کنید بالاتر از حد متوسط هستید؟! خیلی افراد هستند که می گویند “بله” . حتی اگر مفهوم این متوسط اساس صحبت ما نباشد.