2016-09-26

چطوری به خودم کمک کنم؟

چرا گاهی متوجه انتخابهای خوم نیستم؟ چطوری تصمیم های منطقی تری بگیرم؟ روابطم را چطوری بهبود بدم؟ چطور تحملم را بیشتر کنم؟ حس می کنم اعتماد […]
2017-05-25
خودآگاهی ذهن چیست

خودآگاهی ذهن چیست؟

آیا می خواهید ذهنتان را پاک کنید، یا روی یک چیزی تمرکز کنید؟ خودآگاهی ذهن ؛ اما این واژه به چه معنا می باشد؟!