2019-08-24
سرد مزاجی

سرد مزاجی در روابط زناشویی

سرد مزاجی در روابط زناشویی را می توان یکی از عوامل ایجاد تنش وبحرانهای عاطفی وگاها عامل ایجاد طلاق عاطفی ویا حتی خیانت در رابطه نام برد.
2019-09-26
بازی

بازی در زندگی کودکان چه نقشی دارد؟

بازی در زندگی کودکان دارای اهمیت زیادی در ایجاد صمیمیت حس همدلی ،کار گروهی ،ایجاد رفاقت های معنی دار وآمادگی برای زندگی واقعی می باشد ونیاز به برنامه دارد.