2016-08-25

ترس از تنهایی

مقوله ترس از تنهایی یکی از ترسهای بزرگ زندگی ما انسانها است این ترس مانند تمام ترسهای وجودی ما که ناشی از آگاهی ما به زندگانیمان […]
2019-11-29

دوست چگونه پیدا کنیم؟

دوست وتاثیری که حلقه دوستان در رشد وسلامت روان ما بازی می کند در مراحل رشدی وتکاملی ما نقش بسیار مهمی دارد بنابراین در یافتن دوست باید دقت لازم را نمود