2019-09-13
دیوانگی و جنون

دیوانگی و جنون

دیوانگی و جنون از اختلالات اصلی در بیماریهای روانپزشکی به شمار می رسد و اختلال به هیچ وجه جنبه ماورایی نداردو از اختلال در عملکرد ذهن ناشی می گردد.