2018-06-17
اختلال بیش فعالی بزرگسالان

آیا بزرگسالان هم بیش فعال می شوند؟

اختلال بیش فعالی یا ADHD هم بزرگسالان را تحت تاثیر قرار می دهد.