2019-09-05
نیازعاطفی

نیازعاطفی زوج در رابطه

نیازعاطفی در زوج علاوه براشتراکاتی که دارد در جنبه هایی متفاوت است واین تفاوت نیاز می تواند باعث گردد که گاها منجر به سوتفاهم در رابطه گردد.
2019-11-29

دوست چگونه پیدا کنیم؟

دوست وتاثیری که حلقه دوستان در رشد وسلامت روان ما بازی می کند در مراحل رشدی وتکاملی ما نقش بسیار مهمی دارد بنابراین در یافتن دوست باید دقت لازم را نمود