2016-11-08
ترس

تنهایی و ترس از دست دادن

ترس از تنهایی به گفته روانپزشک در رابطه با تمامی افراد صدق می کند. اما علل ترس از تنهایی چیست؟ چرا یک فرد ازتنهایی می ترسد؟ […]