2017-04-30
جراحی زیبایی از نظر روانشناسی

تاثیر روانی جراحی زیبایی !

جراحی زیبایی چه تاثیری از لحاظ روانشناسی دارد؟! به گفته روانپزشک اغلب می شنویم که زیبایی طبیعی بهترین زیباییست و اینکه هیچ چیزی زیباتر از راحت […]