2016-07-28

روابط عاطفی

روابط عاطفی خوب در زوجین می تواند باعث بهبود وعمیق شدن رابطه کاهش تنش وکاهش خرده گیری وخشم وبهتر شدن کیفیت رابطه جنسی گردد.
2019-09-05
نیازعاطفی

نیازعاطفی زوج در رابطه

نیازعاطفی در زوج علاوه براشتراکاتی که دارد در جنبه هایی متفاوت است واین تفاوت نیاز می تواند باعث گردد که گاها منجر به سوتفاهم در رابطه گردد.