2020-01-16

دعواهای زناشویی

دعواهای زناشویی یکی از مهم ترین قسمتهای روابط زناشویی است،که در ساختار روابط زوج می تواند بسیار تاثیر گذار باشد. مرافه های زوجین را چگونه هدایت کنیم؟