2017-09-01
اثرات مخرب تلفن همراه روی مغز

اثرات مخرب تلفن همراه روی مغز!

چرا می گویند تلفن همراه منجر به سرطان و یا دیگر مشکلاتی برای سلامتی انسان می شود؟