2019-08-26
مشکلات کودک

مشکلات کودک را چگونه شناسایی کنیم؟

افسردگی کودک ونحوه تشخیص افسردگی در کودکان بخاط اینکه کودک توانایی بیان احساسات خود را به درستی ندارد می تواند چالشی در درمان باشد.