2016-08-25
اضطراب

فرهنگ تعارف یا مهر طلبی

تعارفی بودن یا مهر طلبی یکی از شاخصه ها وخصوصیات مشخصه وبرجسته فرهنگ ایرانی ما است ما از دیر باز به عنوان مردمی تعارفی  در نزد […]