2016-08-15

روابط جنسی

با وجود آنکه روابط جنسی خوب پس از ازدواج در بهبود  رابطه زوجها نقش موثری دارد  ومی تواند به قولی وجود بستر گرم یک زوج از […]
2016-08-31
تنهایی

مشکلات وترسهای جنسی

مشکلات وترسهای جنسی در زوجها وافراد جوان می تواند یکی از بحرا ن آفرینهای روابط زناشویی ومنبع ترسها ودلواپسیهای بزرگی در افراد می شود,مشکل زمانی پیچیده […]
2016-09-01
ترس

با ترسهایمان چه کنیم؟

ترسها ودر واقع اضطرابهای ما ناشی از نگرانیهای ما نسبت به اتفاقاتی است که از بابت رخ دادن آنها دچار وحشت می شویم ومعمولا ذهن بازیگوش […]
2016-10-01

تردیدوشک،با تردید هایم چه کنم؟

تردید وشک یکی از مشکلات بزرگ ما در تصمیم گیری است.